If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Slovníček hudebních pojmů

Accent - Akcent
Důraz na začátku hudebního zvuku.
Adagio - Adagio (italsky)
Znamená pomalé tempo „zvolna, klidně“. Na metronomu mu odpovídá asi 66 - 76 úderů za minutu. Někdy se používá jako název díla, jako například Mozartovo Adagio pro housle a orchestr.
Andante - Andante (italsky)
Znamená rozvážné tempo podobné chůzi, „krokem“.
Bar/Measure - Takt
Rytmický celek, nebo též časová jednotka složená z určitého počtu těžkých a lehkých dob stejné časové délky. Specifický počet hudebních zvuků, které jsou uspořádané do taktu a které jsou mezi dvěma svislými čárami, kterým se říká taktové čáry. Pusťte si lekci: Hudební nauka: Noty a rytmus, Lekce 1: Délka not, trvání a metrum
Beat/Pulse - Doba/Rytmus
Pravidelný vzor v taktu. Pusťte si lekci: Hudební nauka: Noty a rytmus, Lekce 1: Délka not, trvání a metrum
Cadenza - Cadenza, Kadence (italsky)
Delší sólo (hráno samostatně) pro sólistu v koncertě. Cadenza může být také sólo v orchestrálním díle pro jednotlivce nebo skupinu nástrojů. Pusťte si lekci: Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, Analýza Gerarda Schwarze (část 1), První věta
Chorale - Chorál
Je původně jednohlasý zpěv bez doprovodu nástrojů, používaný od 12. století v křesťanské liturgii. Též odkazuje na německé protestanské hymny. V kompozicích se nachází jako skladba pro pěvecké hlasy nebo nástroje. Proslulé jsou Bachovy chorály. Slovo "chorál" se občas používá jako jméno pro pěvecký sbor nebo soubor.
Chord - Akord
Když zní dva a více tónů dohromady, říkáme tomu souzvuk, neboli akord.
Concerto - Koncert
Dílo pro jednoho hráče nebo skupinu hráčů s doprovodem orchestru.
Crescendo - Crescendo (italsky)
Znamená zesílení, zesilující zvuk.
Decrescendo/Diminuendo - Decrescendo/Diminuendo (italsky)
Ztišení; opak crescenda.
Dolce - Dolce (italsky)
Znamená zahrát sladce a příjemně.
Downbeat - Přízvučná doba
První době v taktu, která je dána vedoucím souboru, se říká přízvučná doba. Podívejte se, prosím, na Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, Lekce dirigování s Gerardem Schwarzem (1. věta)
Ensemble - Soubor/Ansámbl
1) Skupina muzikantů hrající spolu. Může být Duo, Trio, Kvartet, atd., až celý orchestr; 
2) Skutečné představení hraní jako celku nebo společné vystupování.
Fanfare - Fanfára
Hudební dílo, jinak též intráda, používané zejména při slavnostních příležitostech jako oznámení příchodu významné osobnosti, často hrané žesťovou sekcí v orchestru nebo jednotlivými nástroji, například trubkou.
Fermata - Fermata, Koruna
Symbol, který říká hráčům, aby drželi tón libovolně dlouho. Nejméně tak dlouho, jaká je zapsaná délka noty. Podívejte se, prosím, na Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, Lekce dirigování s Gerardem Schwarzem (1. věta)
Flat - Béčko
Když je symbol béčka ♭ umístěn před notou, snižuje notu o půltón. Například pokud máme notu D a přidáme béčko k notě, vznikne Des nebo D♭.
Form - Forma
Tvar nebo uspořádání hudební kompozice.
Forte - Forte (italsky)
Nahlas nebo silně.
Fortissimo - Fortissimo (italsky)
Ještě hlasitěji než forte.
Half-step - Půltón
Hudební interval (jako E-F nebo H-C) rovnající se 1⁄12 oktávy.
Harmony - Harmonie
Znamená soulad, který tvoří kombinace tónů, především akordů, příjemné na poslech.
Instrumentation - Instrumentace
Může být také nazvána jako orchestrace, pokud mluvíme o orchestru. Je to způsob, jakým skladatel nebo aranžér pracuje se bere zvuk a připisuje jej jednotlivým nástrojům.
Key - Tónina
Skupina tónů ukotvená v dané tónice a obsahující stupnici. Považuje se za určující tóninový základ díla nebo jeho části.
Larghetto - Larghetto (italsky)
Obvykle trošku rychlejší než largo.
Largo - Largo (italsky)
Znamená široce, výrazně. Když mluvíme o tempu, znamená dosti pomalu.
Major - Dur
Tento pojem se vztahuje jak k akordu, tak k tónině. 
A. Když mluvíme o akordu, obsahuje 3 tóny o různé výšce, kdy rozdíl mezi prvním a druhým je čtyři půltóny a rozdíl mezi druhým a třetím jsou tři půltóny. Půltón je nejmenší interval (rozdíl nebo vzdálenost) v tradiční západní klasické hudbě. Je to nejbližší vzdálenost na piánu, jedná se o sousedící bílé a černé klapky.
B. Když mluvíme o tónině, jedná se o tonální systém, ve kterém je určité dílo nebo věta. Obvykle je tato tónina použita jako hlavní nebo závěrečný akord díla. Například Schumannova Symfonie č. 3 je v tónině Es dur a první a poslední věta začíná a končí v tónině Es dur. Samozřejmě mnoho tónin a akordů se vystřídá během pěti vět tohoto díla, ale nejvýraznější zůstává Es dur.
Measure - Takt
Jednotka měření času v notách, která obsahuje daný počet dob podle druhu taktu. Tato jednotka času je úsekem mezi dvěma taktovými čárami.
Melody - Melodie
Rozpoznatelný sled melodických zvuků.
Minor - Moll
Tento pojem se vztahuje jak k akordu, tak k tónině.
A. Když mluvíme o akordu, obsahuje 3 tóny různé výšky. Rozdíl mezi prvním a druhým tónem jsou tři půltóny a rozdíl mezi druhým a třetím jsou čtyři půltóny.
B. Když mluvíme o tónině, jedná se o tonální systém, ve kterém je určité dílo nebo věta. Obvykle je tato tónina použita jako hlavní nebo závěrečný akord díla. Například první věta Beethovenovy Páté symfonie je v c moll. Nejvýraznější akord je akord c-moll a ústřední nota je C. Samozřejmě je ve větě použito mnoho jiných tónin a akordů.
Molto vivace - Molto vivace (italsky)
Velice živě.
Motif - Motiv
Rozpoznatelný sled hudebních zvuků, který je kratší než melodie.
Movement - Věta
Uzavřený celek uvnitř symfonie nebo koncertu. Často se skládá z více témat nebo hudebních myšlenek.
Notes - Noty
Grafické ymboly znázorňující zvuky a délky těchto zvuků. Podívejte se, prosím, na Hudební nauka: Noty a rytmus, Lekce 1: Délka not, trvání a metrum
Octave - Oktáva
Interval mezi dvěma notami. Vrchní tón je dvojnásobně výše než spodní. V diatonické stupnici jde o interval mezi prvním a osmým tónem, proto název “oktáva.”  (v durové a mollové stupnici je 8 tónů výsledkem kombinací celých tónů a půltónů)
Opus - Opus (latinsky)
Znamená dílo. Čísla děl jsou obvykle postupně připisována skladatelem. Často to bývá v pořadí, ve kterém byla díla složena, občas jsou ale přiřazována vydavatelem.
Pianissimo - Pianissimo (italsky)
Tišeji než piano.
Piano - Piano (italsky)
Jemně, tiše.
Pitch - Výška tónu
Frekvence určující výšku nebo hloubku tónu (“frekvence” v tomto kontextu znamená počet kmitů za sekundu jakožto zvuk ve formě zvukové vlny).
Piu - Piu (italsky)
Více. Například piu piano by znamenalo více tiše = potišeji.
Resolution - Rozklad
Skupina akordů může vytvořit harmonické napětí. Pokud všechny tóny nezazní najednou, napětí se rozloží. Rozklad akordu je tedy případ, kdy se jednotlivé tóny akordu zahrají libovolně po sobě, nikoliv najednou.
Scale - Stupnice
Řada po sobě jdoucích tónů. Je uspořádaná do série celých tónů a půltónů, například durová nebo mollová stupnice. Každá stupnice je definovaná svým charakteristických zvukem a základním tónem, známým jako tónika.
Sempre - Sempre (italsky)
Vždy, stále. Například sempre forte by znamenalo stále hlasitě.
Sempre piu - Sempre piu (italsky)
Pořád více.
Sforzando - Sforzando (italsky)
Důrazně, obvykle s akcentem.
Sharp - Křížek
Když je symbol křížku ♯ umístěn před notou, zvyšuje notu o půltón. Například pokud máme notu G a přidáme křížek k notě, vznikne G♯ neboli Gis.
Solo - Sólo
Dílo pro jednoho hráče (hudebníka), nebo část určitého díla, kde hráč hraje sám. V orchestrálních dílech je solo obvykle velmi důležitá část pro jednoho hráče. Můžeme se i setkat s pojmem soli, který znamená sólo skupiny hráčů.
Step - Krok (nebo “celý tón”)
Je jiné označení pro velkou sekundu. Hudební interval mezi dvěma tóny (jako například C–D nebo C–B) složený ze dvou půltónů.
Symphonic form - Symfonická forma
Struktura díla pro velký hudební útvar.
Tempo - Tempo (italsky)
Rychlost hudebního díla.
Theme - Téma
Nejdůležitější melodie v hudebním díle. Dílo může mít buď jedno hlavní téma nebo mnoho různých témat.
Tonality - Tonalita
Seskupení všech tónů a harmonií díla ve vztahu k tónice.
Tonic - Tónika
Tón, který je prvním stupněm durové nebo mollové stupnice. Zároveň je tóninovým středem díla, které je složeno v dané tónině.
Upbeat - Předtaktí, Zdvih
Nota, nebo skupina not před první dobou v prvním taktu. Začíná se zdvihem ruky dirigenta. Podívejte se, prosím, na Ludwig van Beethoven: Sympfonie č. 5, Lekce dirigování s Gerardem Schwarzem (1. věta)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.