Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Kapitola 5: Termodynamika

800 možných bodů mistrovství

O této kapitole

Termodynamika je obor, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek spojených s teplem a tepelnými jevy. Seznámíme se s veličinami jako je entalpie, entropie a Gibbsova energie.

Tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým určité množství látky (mol, případně kg) ohřeje o jednotkový teplotní rozdíl (v SI 1 kelvin). Představíme si i metodu, kterou měříme množství uvolněného nebo přijatého tepla při určitém ději – kalorimetrii.
Entalpie H je definována jako H = U + p·V Rovnice nám říká, že entalpie se rovná vnitřní energii systému zvětšené o součin tlaku systému a jeho objemu. U dějů za stálého tlaku je změna entalpie rovna uvolněnému teplu Q.
Hessův zákon je druhý termodynamický zákon a říká, že entalpie dané reakce je součtem entalpií postupně prováděných reakcí, vycházejících ze stejných počátečních látek a končících stejnými produkty.

Procvičuj

  • Hessův zákonK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Každé sloučenině přísluší slučovací entalpie, která je reakční entalpií (většinou hypotetické) reakce, při níž vzniká 1 mol této sloučeniny sloučením z prvků v nejstabilnější modifikaci prvku. Slučovací entalpie jsou obvykle tabelovány při atmosférickém tlaku a teplotě 25 ° C – jsou to standardní slučovací entalpie. Definice slučovací entalpie dovoluje spočítat reakční entalpii libovolné reakce, pokud známe slučovací entalpie všech reaktantů, jedná se o využití Hessova zákona.

Procvičuj

Během chemické reakce může dojít k zániku chemické vazby, jejímu přeskupení nebo obojímu. Při těchto dějích dochází k pohlcení nebo uvolnění energie. Výsledkem je změna potenciální energie systému. Teplo pohlcené nebo uvolněné za konstantního tlaku se nazývá entalpie a změna entalpie během chemické reakce se nazývá reakční entalpie.
V populárních výkladech se často vyskytuje přiblížení entropie jako veličiny udávající „míru neuspořádanosti“ zkoumaného systému. Problémem tohoto vysvětlení je, že tato „definice“ používá pojem „neuspořádanost“, který je však sám nedefinovaný. Vhodnější je intuitivní představa entropie jako míry neurčitosti systému. Zatímco „ostrá“ rozdělení pravděpodobnosti (jako například prahování) mají entropii nízkou, naopak „neostrá“ či „rozmazaná“ rozdělení pravděpodobnosti mají entropii vysokou. Druhou veličinou, se kterou se v lekci se známíme je Gibbsova volná energie, která je vhodná pro posuzování termodynamické rovnováhy soustav při konstantním tlaku a teplotě, je často využívaná pro charakteristiku přirozeného směru chemických reakcí - které zpravidla probíhají při atmosférickém tlaku a teplotě prostředí. Gibbsova volná energie je odvozena z entalpie podle vztahu G = H - TS, kde T je termodynamická teplota a S je entropie.

Procvičuj

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 640 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 800 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).