If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kinetika reakcí katalyzovaných enzymy – základy, grafy

Jak rozumět grafům enzymových reakcí, jak takové grafy vznikají. Představíme si veličiny Km a Vmax a také kompetitivní a nekompetitivní inhibici.

Úvod

Představ si, že jsi v obchodě s luxusními sportovními auty. Abys vybral to nejlepší, budou tě asi zajímat, jaké možnosti nabízí (Ferrari, Porsche, Jaguar, atd.). Jednou ze zřejmých věcí je jeho maximální rychlost. Taky tě ale asi bude zajímat jeho výkon, tedy jak rychle se dokáže dostat z klidu na rychlost 100 km/h. Nezajímá nás tedy pouze maximální rychlost, ale i kinetika toho, jak rychle je této rychlosti auto schopno dosáhnout.
Pro biochemiky jsou podobné myšlenky týkající se enzymů denním chlebem. Chtějí vědět co nejvíce informací o enzymu, hlavně jak ovlivňuje reakční rychlost, nejen to, jak rychle se dokáže pohybovat.
O tom, jak enzym funguje, a jak interaguje s jinými molekulami (jako jsou inhibitory) můžeme zjistit překvapivé množství informací pouhým měřením toho, jak rychle katalyzuje reakci v různých podmínkách. Informace z těchto experimentů jsou často znázorněny pomocí grafů, takže se chvilku budeme zabývat tím, jak tyto grafy vznikají (a jak je se čtou, aby pro nás byly co nejužitečnější).

Základní grafy enzymatické kinetiky

Abychom mohli obrazově vyjádřit informace o enzymatické kinetice, často používáme grafy podobné tomu níže (graf závislosti rychlosti reakce na koncentraci substrátu). Poskytují mnoho užitečných informací, ale na první pohled můžou být trochu matoucí. Tady ti ukážeme, jak takový graf vytvořit a číst.
Graf enzymatické kinetiky znázorňující rychlost reakce jako funkci koncentrace substrátu.
Obrázek převzat z "Enzymes: Figure 3," z OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).
Představ si, že máš ve zkumavce nějaký enzym a chceš se dozvědět více o jeho chování za různých podmínek. Provedeš proto sérii pokusů, při nichž vezmeš různé koncentrace substrátu –⁠ řekněme 0 M, 0,2 M, 0,4 M, 0,6 M, 0,8 M a 1,0 M –⁠ a zjistíš rychlost reakce (tj. jak rychle se substrát změní na produkt), když do každého substrátu přidáš enzym. Samozřejmě musíš dávat pozor, abys do každé reakce přidal(a) stejnou koncentraci enzymu –⁠ abys „porovnával(a) jablka s jablky“.
Jak určíš rychlost reakce? Zajímá nás počáteční rychlost reakce při propojení enzymu se substrátem a jestli enzym katalyzuje reakci tak rychle, jak je to při dané koncentraci substrátu možné (protože rychlost reakce se nakonec zpomalí na nulu, jakmile se substrát spotřebuje). Množství produktu vytvořeného za určitou jednotku času bys tedy měřil(a) hned na začátku reakce, kdy koncentrace produktu lineárně roste. Tato hodnota, množství produktu vzniklého za určitou jednotku času na začátku reakce, se nazývá počáteční rychlost neboli V0 dané koncentrace.
Řekněme, že jsi zjistil(a) hodnotu všech koncentrací, které tě zajímají. Pak můžeš do grafu vynést každou koncentraci substrátu a její hodnotu V0 jako uspořádanou dvojici [X; Y]. Jakmile do grafu vyneseš všechny dvojice [X; Y] různých koncentrací, můžeš body spojit křivkou, vznikne ti tak graf. U mnoha typů enzymů bude vzniklý graf připomínat fialovou linku znázorněnou výše: hodnoty V0 budou rychle narůstat při nízkých koncentracích substrátu a při vysokých koncentracích substrátu se rovnoměrně rozloží na ustálenou úroveň.
Graf enzymatické kinetiky znázorňující rychlost reakce jako funkci koncentrace substrátu, na kterém je vyznačena hodnota Vmax (maximální rychlost) a Km (koncentrace substrátu, při které je reakční rychlost 1/2 Vmax).
Obrázek převzat z "Enzymes: Figure 3," z OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).
K této ustálené úrovni dochází proto, že enzym je nasycený, což znamená, že všechny dostupné molekuly enzymu jsou již vázány na zpracovávání substrátů. Jakékoli další molekuly substrátu budou muset počkat, až bude k dispozici jiný enzym, takže rychlost reakce (množství produktu vzniklého za určitou jednotku času) je omezena koncentrací enzymu. Tato maximální rychlost reakce je charakteristická pro konkrétní enzym při konkrétní koncentraci a říká se jí maximální rychlost neboli Vmax. Vmax je hodnota Y (počáteční hodnota rychlosti reakce), při které výše uvedený graf dosáhne vrcholu.
Koncentrace substrátu, při které je rychlost reakce na polovině hodnoty Vmax, se označuje Km. Je to užitečné měřítko toho, jakou rychlostí se zvyšuje rychlost reakce s koncentrací substrátu. Km je také měřítkem afinity enzymu k substrátu (tedy tendence vázat se na něj). Nižší hodnota Km odpovídá vyšší afinitě k substrátu, zatímco vyšší hodnota Km odpovídá nižší afinitě k substrátu. Na rozdíl od hodnoty Vmax, která závisí na koncentraci enzymu, je Km pro konkrétní enzym, který charakterizuje danou reakci, vždy stejné (i když „zdánlivá“ nebo experimentálně změřená hodnota Km může být změněna inhibitory, jak je uvedeno níže).

Grafy a inhibitory enzymatické kinetiky

A co inhibitory? Ve článku o regulaci enzymů jsme mluvili o dvou typech inhibitorů, kompetitivních a nekompetitivních.
  • Kompetitivní inhibitory zhoršují průběh reakce tím, že se vážou na enzym, často na aktivním místě, a brání vazbě skutečného substrátu. V daném okamžiku může být na enzym navázán pouze kompetitivní inhibitor nebo substrát (ne obojí). To znamená, že inhibitor a substrát soutěží o enzym. Kompetitivní inhibice působí tak, že snižuje počet molekul enzymu, které jsou k dispozici pro vazbu substrátu.
  • Nekompetitivní inhibitory nebrání vazbě substrátu na enzym. Inhibitor a substrát navzájem vůbec neovlivňují vazbu na enzym. Pokud je však inhibitor vázaný, enzym nemůže katalyzovat svou reakci a vytvořit produkt. Nekompetitivní inhibice tedy působí tak, že snižuje počet funkčních molekul enzymu, které mohou provádět reakci.
Pokud bychom chtěli účinky těchto inhibitorů znázornit na grafu podobném výše uvedenému, mohli bychom celý experiment zopakovat ještě dvakrát: jednou s určitým množstvím kompetitivního inhibitoru přidaným do každé testovací reakce a jednou s určitým množstvím nekompetitivního inhibitoru přidaným místo něj. Získali bychom následující výsledky:
Graf enzymatické kinetiky zobrazující rychlost reakce v závislosti na koncentraci substrátu pro enzym bez inhibice, enzym s kompetitivním inhibitorem a enzym s nekompetitivním inhibitorem. U kompetitivního inhibitoru je hodnota Vmax stejná jako u normálního enzymu, ale hodnota Km je vyšší. U nekompetitivního inhibitoru je hodnota Vmax nižší než u normálního enzymu, ale hodnota Km je stejná.
Obrázek převzat z "Enzymes: Figure 3," z OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).
  • S kompetitivním inhibitorem může reakce nakonec dosáhnout normální hodnoty Vmax, ale je k tomu zapotřebí vyšší koncentrace substrátu. Jinak řečeno, Vmax se nemění, ale zdánlivá hodnota Km je vyšší. Proč musí být přidáno více substrátu, aby bylo dosaženo Vmax? Díky dodatečnému substrátu je molekul substrátu dost na to, aby důsledně „přebíjely“ molekuly inhibitoru k enzymu.
  • S nekompetitivním inhibitorem nemůže reakce nikdy dosáhnout normální hodnoty Vmax bez ohledu na to, kolik substrátu přidáme. Určitá podskupina molekul enzymu bude vždy „otrávena“ inhibitorem, takže efektivní koncentrace enzymu (která určuje hodnotu Vmax) je snížena. Při stejné koncentraci substrátu však reakce dosáhne poloviny své nové hodnoty Vmax, takže hodnota Km se nezmění. Nezměněná hodnota Km odráží skutečnost, že inhibitor nemá vliv na vazbu enzymu na substrát, pouze snižuje koncentraci použitelného enzymu.

Rovnice Michaelise-Mentenové a alosterické enzymy

Mnoho enzymů se chová podobně jako hypotetický enzym ve výše uvedeném příkladu a vytváří parabolické křivky, když se rychlost reakce do grafu zakreslí jako funkce koncentrace substrátu. Enzymy, které se takto chovají, lze často popsat rovnicí vztahující se ke koncentraci substrátu, počáteční rychlosti, Km a Vmax, které se říká rovnice Michaelise-Mentenové. Pokud se chceš podrobněji seznámit s rovnicí Michaelise-Mentenové a modelem, který je jejím základem, můžeš se podívat na videa o rovnici Michaelise-Mentenové.
Enzymy Michaelise-Mentenové se liší od alosterických enzymů (o nichž pojednává hlavní článek o regulaci enzymů). Alosterické enzymy mají obvykle více aktivních míst a často vykazují kooperativitu, což znamená, že vazba substrátu na jedno aktivní místo zvyšuje schopnost ostatních aktivních míst vázat se a zpracovávat substráty.
Rychlost reakce zakreslená do grafu jako funkce koncentrace substrátu kooperativního enzymu. Křivka má tvar písmene S (sigmoida) s ostrým přechodem od nízké k vysoké rychlosti reakce v úzkém rozsahu koncentrací substrátu.
Kooperativní enzymy reagují na změny koncentrace substrátu citlivěji než jiné enzymy. Při zvyšování koncentrace substrátu se projevuje přechod od nízké k vysoké reakční rychlosti. To odpovídá křivce závislosti rychlosti na koncentraci substrátu, která má tvar písmene S, jak je znázorněno výše.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.