If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 4: Chemická kinetika

700 možných bodů mistrovství

O této kapitole

Chemická kinetika je odvětví chemie, které se zabývá rychlostí chemických dějů a také katalýzou.

Různé chemické reakce probíhají různě rychle, navíc rychlost každé chemické reakce je možné ovlivnit. Reakční rychlost se vyjadřuje jako změna koncentrace v čase.

Procvičuj

Makroskopicky je možné popsat kinetiku chemické reakce pomocí závislostí koncentrací (látkových množství) reakčních složek na čase. Tyto závislosti je možné zjišťovat experimentálně. Jejich funkční tvar můžeme vyvozovat z rovnic pro rychlost chemických reakcí, nejčastěji vyjádřené pomocí rychlosti změny koncentrace. Protože reakční rychlost se v průběhu reakce mění, musíme ji vyjádřit jako derivaci – pro rychlost změny koncentrace jako derivaci koncentrace podle času. Každá chemická reakce má svoji rychlostní rovnici (zákon rychlosti), který musíme zjistit pomocí pokusu. Velmi často je rychlost změny koncentrace úměrná mocninám koncentrací reagujících látek.
Na čem závisí reakční rychlost u různých chemických reakcí? Seznámíme se s reakcemi prvního, druhého a nultého řádu a naučíme se odvozovat poločas reakce a rychlostní rovnice.
Jak spolu souvisí mechanismus reakce a rychlostní rovnice.
Ať se v průběhu reakce energie spotřebovává nebo uvolňuje, vždy je potřeba pro nastartování reakce určité množství energie dodat. Tuto energii označujeme jako aktivační a značíme jí Ea. Můžeme si to představit tak, že pro to, abychom získali energii z ohýnku, musíme ho napřed pomocí zápalky „aktivovat“ – dodat aktivační energii. ​
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 560 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 700 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).