If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Arrheniova teorie kyselin a zásad

Zavedení Arrheniovy teorie kyselin a zásad, spolu s ukázkami reakcí. 

Co je potřeba si zapamatovat

  • Arrheniova kyselina je jakákoliv látka, která zvyšuje koncentraci H+ ve vodném roztoku.
  • Arrheniova zásada je jakákoliv látka, která zvyšuje koncentraci OH ve vodném roztoku.
  • Ve vodném roztoku reagují H+ ionty okamžitě s molekulami vody a vytvoří hydroxoniový kation, H3O+.
  • Při acidobazických nebo neutralizačních reakcích většinou Arrheniova kyselina a zásada reagují za vzniku vody a soli.

Úvod

Kyseliny a zásady jsou všude, od octu v kuchyni až po mýdlo v koupelně! Ale co to znamená, když řekneme, že něco je kyselé nebo zásadité? Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, tak musíme nejprve prozkoumat teorie popisující kyseliny a zásady. V tomto článku se budeme zabývat Arrheniovou teorií.

Arrheniovy kyseliny

Arrheniova teorie kyselin a zásad byla původně navržena švédským chemikem Svantem Arrheniem v roce 1884. Navrhl označit určité sloučeniny jako kyseliny nebo zásady v závislosti na tom, k tvorbě jakých iontů dochází po přidání dané sloučeniny do vody.
Fotografie dvou grepů odrůdy Ruby Red - jednoho celého a jednoho rozkrájeného na tři kousky.
Citrusové ovoce—jako třeba grepy— obsahují vysoké množství kyseliny citrónové, běžné organické kyseliny. Obrázek převzat z: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Arrheniova kyselina je látka, která zvyšuje koncentraci H+ iontů—nebo protonů—ve vodném roztoku. Například uvažujme disociační reakci kyseliny chlorovodíkové HCl ve vodě:
HCl(aq)H+(aq)+Cl(aq)
Pokud vytvoříme vodný roztok kyseliny chlorovodíkové, tak HCl disociuje na ionty H+ a Cl. Jelikož to povede ke zvýšení koncentrace H+ iontů v roztoku, tak je kyselina chlorovodíková Arrheniovou kyselinou.

Vodík nebo hydroxoniový kation?

Řekněme, že máme vodný roztok kyseliny bromovodíkové (HBr) o koncentraci 2M. Ta je Arreniovou kyselinou. Znamená to, že máme v roztoku 2M H+ iontů?
Ve skutečnosti ne. Kladně nabité protony reagují s okolní vodou za vzniku hydroxoniových kationtů, H3O+. Tato reakce se dá zapsat následovně:
H+(aq)+H2O(l)H3O+(aq)
Ačkoli často píšeme, že při disociační reakci vzniká H+(aq), tak ve skutečnosti nejsou žádné volné H+ ionty vznášející se ve vodném roztoku. Namísto toho tu jsou hlavně H3O+ ionty, které se vytvoří ihned po disociaci kyseliny ve vodném roztoku. Následující obrázek s pomocí molekulového modelu ilustruje vytvoření hydroxoniového kationtu z vody a vodíkových iontů:
Obrázek protonu, zobrazeného tečkou, reagujícího s molekulou vody za vytvoření hydroxoniového kationu.
Když kyselina disociuje ve vodném roztoku za vytvoření H+ iontů, protonů, tak H+ ihned reagují s vodou za vytvoření H3O+. Tudíž chemici používají koncentraci iontů vodíku a koncentraci hydroxoniového kationtu jako synonyma. Obrázek převzat z: UC Davis Chemwiki, CC BY-NC-SA 3.0 US
V praxi chemici používají koncentraci H+ a koncentraci H3O+ jako synonyma. Pokud bychom se chtěli vyjadřovat přesněji—a nebýt tak líní!—tak můžeme v disociaci kyseliny bromovodíkové explicitně ukázat vytvoření hydroxoniového kationu namísto protonů:
HBr(aq)+H2O(l)H3O+(aq)+Br(aq)        PřesnějšíoprotiHBr(aq)H+(aq)+Br(aq)    Kratší a jednodušší!
Obecně jsou oba popisy přijatelné pro popis disociace Arrheniovy kyseliny.

Arrheniovy zásady

Arrheniova zásada je definována jako látka, která zvyšuje koncentraci hydroxidových iontů OH ve vodném roztoku. Příkladem Arrheniovy zásady je vysoce rozpustný hydroxid sodný NaOH. Hydroxid sodný disociuje ve vodě následovně:
NaOH(aq)Na+(aq)+OH(aq)
Hydroxid sodný ve vodě plně disociuje za tvorby OH a Na+ iontů, což vede ke zvýšení koncentrace hydroxiodových iontů. Proto je NaOH Arrheniova zásada. Běžné Arrheniovy zásady zahrnují zásady 1. a 2. skupiny jako jsou například LiOH a Ba(OH)2.
Kádinka s molekulami vody, sodnými kationty a hydroxidovými anionty.
Vodný roztok hydroxidu sodného, Arrheniovy zásady, obsahuje disociované sodné a hydroxidové ionty.
Všimněte si, že v závislosti na učebnici nebo učiteli chemie můžete ale nemusíte považovat zásady, které neobsahují hydroxid, za Arrheniovy zásady. Některé učebnice definují Arrheniovy zásady takto: látka, která zvyšuje koncentraci OH ve vodném roztoku a také obsahuje alespoň jednu jednotku OH ve svém chemickém vzorci. Tato definice nemění klasifikaci hydroxidů 1. a 2. skupiny, ale může vás trochu mást u látek jako je například metylamin CH3NH2.
Pokud přidáme methylamin do vody, tak dojde k následující reakci:
CH3NH2(aq)+H2O(l)CH3NH3+(aq)+OH(aq)
Podle první definice bude methylamin Arrheniovou zásadou, jelikož došlo ke zvýšení koncentrace OH iontů v roztoku. Podle druhé definice ale Arrheniovou zásadou nebude, protože jeho chemický vzorec neobsahuje hydroxid.

Acidobazické reakce: Arrheniova kyselina + Arrheniova zásada = voda + sůl

Když Arrheniova kyselina reaguje s Arrheniovou zásadou, tak většinou vznikne voda a sůl. Tyto reakce se někdy také nazývají neutralizační reakce. Například, co se stane pokud smícháme vodný roztok kyseliny fluorovodíkové HF a hydroxid lithný LiOH?
Pokud budeme uvažovat samostatný roztok kyseliny a samostatný roztok zásady, tak získáme následující:
  • Arrheniova kyselina zvyšuje koncentraci H+(aq)
HF(aq)H+(aq)+F(aq)
  • Arrheniova zásada zvyšuje koncentraci OH(aq):
LiOH(aq)Li+(aq)+OH(aq)
Pokud se kyselina a zásada smíchají v roztoku, tak z reakce mezi vodíkovými a hydroxidovými ionty vznikne H2O, zatímco z ostatních iontů se vytvoří sůl LiF(aq):
H+(aq)+OH(aq)H2O(l)Vznik vodyLi+(aq)+F(aq)LiF(aq)Vznik soli
Pokud přidáme reakce pro vznik vody a vznik soli, tak získáme celkovou neutralizační reakci mezi kyselinou fluorovodíkovou a hydroxidem lithným:
HF(aq)+LiOH(aq)H2O(l)+LiF(aq)

Omezení Arrheniovy definice

Arrheniova teorie má omezení v tom, že může popsat pouze acidobazické reakce ve vodném roztoku. Podobné reakce ale mohou proběhnout i v nevodných rozpouštědlech a také mezi molekulami v plynné fázi. Z tohoto důvodu chemici většinou upřednostňují Brønstedovu-Lowryho teorii, která se dá použít na širší škálu reakcí. Brønstedovou-Lowryho teorií kyselin a bází se budeme zabývat v samostatném článku!

Shrnutí

  • Arrheniova kyselina je jakákoliv látka, která zvyšuje koncentraci H+ ve vodném roztoku.
  • Arrheniova zásada je jakákoliv látka, která zvyšuje koncentraci OH ve vodném roztoku.
  • Ve vodném roztoku reagují ionty H+ okamžitě s molekulami vody za tvorby hydroxoniových iontů H3O+.
  • Při acidobazických nebo neutralizačních reakcích většinou reagují Arrheniova kyselina a zásada za vzniku vody a soli.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.