If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Rozdíl potenciálů a Ohmův zákon - shrnutí

Zopakujeme si klíčové pojmy související s Ohmovým zákonem a vztahy mezi nimi: rozdíl elektrických potenciálů, proud a odpor.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
elektrický článekZařízení, které přeměňuje chemickou energii na elektrickou energii. Ideální elektrický článek nemá žádný vnitřní odpor.
rozdíl elektrického potenciálu (Δφ)Změna elektrické potenciální energie mezi dvěma body vztažená na jednotku náboje. Také se nazývá napětí. Jednotkou SI je volt V=JC.
elektromotorická síla (EMF, ϵ)EMF je rozdíl potenciálů, který vzniká díky zdroji, např. elektrickému článku. Jednotkou SI je V.

Vzorečky

RovniceVýznam symbolůVýznam rovnice
I=ΔφRI je proud, Δφ je rozdíl elektrického potenciálu a R je odporProud je přímo úměrný rozdílu elektrického potenciálu a nepřímo úměrný odporu.

Ohmův zákon

Ohmův zákon říká, že u některých zařízení existuje vztah mezi rozdílem elektrického potenciálů, proudem a odporem.
Rovnice je: I=ΔφR
Kde I je proud, Δφ je rozdíl elektrického potenciálu a R je odpor.

Jak spolu souvisí rozdíl elektrického potenciálu a proud?

Pokud na daném odporu R zvýšíme rozdíl elektrického potenciálu Δφ, tak se zvýší proud I a naopak.

Jak spolu souvisí proud a odpor?

Pokud u daného rozdílu elektrického potenciálu Δφ zvýšíme odpor R, tak se sníží proud I a naopak.

Jak spolu souvisí odpor a rozdíl elektrického potenciálu?

Pokud pro daný proud I zvýšíme rozdíl elektrického potenciálu Δφ, musíme zvýšit i odpor R a naopak.

Analýza rozdílu elektrického potenciálu na rezistoru s pomocí Ohmova zákona

Pokud proud narazí na odpor, tak se podle Ohmova zákona snižuje rozdíl elektrického potenciálu. Někdy se to nazývá úbytek napětí.
Obrázek 1: Úbytek elektrického potenciálu na rezistoru

Analýza rozdílu elektrického potenciálu a proudu na elektrickém článku

Běžným zdrojem elektrického potenciálu je elektrický článek, kterou představuje níže znázorněný symbol (Obrázek 2). Kratší strana je záporný kontakt s nižším elektrickým potenciálem. Delší strana je kladný kontakt s vyšším elektrickým potenciálem.
Elektrony proudí od záporného kontaktu ke kladnému kontaktu. Konvenční proud I teče od kladného kontaktu (vyšší elektrický potenciál) skrze obvod k zápornému kontaktu (nižší elektrický potenciál).
Obrázek 2: Symbol pro elektrický článek. Delší strana značí kladnou svorku a kratší strana zápornou svorku.
Tok proudu a rozdíl elektrického potenciálu je možné pochopit s pomocí analogie balvanu valícího se dolů z kopce. Na vrcholu kopce má kámen hodně gravitační potenciální energie. Obdobně má elektron u záporného kontaktu elektrického článku hodně elektrické potenciálové energie. Balvan přirozeně bude padat dolů do místa, kde je jeho potenciální energie nejnižší. Elektron bude přirozeně téci od záporného kontaktu elektrického článku ke kladnému, kde je jeho elektrický potenciál nižší.
Při pádu balvanu se uložená potenciální energie přeměňuje na kinetickou energii. Jak elektron teče skrze elektrické součástky, tak se uložená energie přeměňuje na různé jiné formy energie, jako je teplo či světlo.

Běžné chyby a mylné představy

Lidé si často myslí, že všechna zařízení lze popsat Ohmovým zákonem. Zařízení je ale ohmické pouze, když je proud přímo úměrný rozdílu elektrického potenciálu a nepřímo úměrný odporu. Pokud vykreslíme závislost elektrického potenciálu na proudu pro ohmické zařízení, tak závislost bude lineární (viz Obrázek 3).
Obrázek 3: Vztah mezi rozdílem elektrického potenciálu a proudem pro ohmické a neohmické zařízení.
Některá zařízení jako jsou žárovky jsou neohmická. To znamená, že jejich závislost rozdílu elektrického potenciálu na proudu není lineární jako na Obrázku 3. Pro neohmická zařízení nemůžeme použít rovnici I=ΔφR.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení elektrického potenciálu a Ohmova zákona najdeš na videu o obvodech a Ohmově zákoně.
Své znalosti si můžeš ověřit ve cvičení na Ohmův zákon.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.