If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Stejnosměrné obvody a elektrický výkon - shrnutí

Shrňme si poznatky o obvodech a symbolech prvků jako je zdroj, rezistor, či vypínač. Zjisti, jak je výkon na rezistoru spojen s protékajícím proudem a rozdílu potenciálu na rezistoru.

Vzorečky

RovniceVýznam symbolůVýznam rovnice
P, equals, I, delta, φP je výkon, I je elektrický proud a delta, φ je rozdíl elektrických potenciálů.Míra elektrické energie rezistoru odebraná za 1 sekundu, je rovná součinu rozdílu elektrického potenciálu na rezistoru a elektrického proudu protékajícím rezistorem. Jedná se o skalární veličinu s jednotkou watt (start text, W, end text).

Definice součástek obvodů a jejich značení

Rezistor (R)

Rezistory brání průchodu elektrického proudu a spotřebovávají elektrické napětí v obvodu.
Obrázek 1. Symbol pro rezistor.

Elektrický článek (\epsilon)

Elektrický článek (obecněji zdroj) je takové elektrické zařízení, které dodává elektrickou energii.
Obrázek 2. Symbol pro zdroj. Kratší čárka značí záporný kontakt a delší čárka kladný kontakt.
Zdroj má kladný a záporný kontakt. Záporný kontakt je naznačen krátkou čárkou a kladný kontakt je naznačen delší čárkou.

Vypínač (S)

Vypínače přerušují tok proudu skrze obvod. Pokud je vypínač rozpojen, tak neprochází proud, protože je obvod rozpojen (Obrázek 3).
Obrázek 3. Symbol pro rozpojený vypínač. Přes vypínač neteče proud, protože v obvodu je nevodivá mezera.
Po sepnutí vypínače může téci proud, protože obvod je uzavřen (Obrázek 4).
Obrázek 4. Symbol pro sepnutý vypínač. Přes vypínač teče proud, protože v obvodu nejsou žádné mezery.

Uzel

Uzel je místo, kde se spojují dvě či více součástek. Obrázek 5 ukazuje jediný uzel (černá tečka), kde se spojuje pět elektrických součástek (znázorněných oranžovými obdélníky).
Obrázek 5. Uzel (zvýrazněný zeleně) mezi 5 různými elektrickými součástkami.

Typy stejnosměrných obvodů

Jednoduchý obvod

Jednoduchý obvod obsahuje minimální množství součástek, které z něj přesto dělají funkční elektrický obvod: zdroj napětí ε (elektrický článek), rezistor R a drát umožňující tok elektrického proudu I (viz Obrázek 6 níže). Elektrický odpor drátu většinou zanedbáváme.
Obrázek 6. Schéma jednoduchého obvodu.
V jednoduchém elektrickém obvodu je elektrické napětí dodávané zdrojem ε zároveň i elektrickým napětím na rezistoru. V obvodu je jen jeden elektrický proud I.

Uzavřený obvod

Uzavřený obvod má nepřerušovanou cestu pro tok proudu. Jinak řečeno obvod není rozpojený.
Obrázek 7. Schéma uzavřeného obvodu.

Otevřený obvod

V otevřeném obvodu je rozpojení, které brání toku proudu. Rozpojení může být způsobené vypínačem, rozbitou součástkou nebo přerušeným drátem.
Obrázek 8. Schéma otevřeného obvodu.

Zkratovaný obvod

Zkrat je cesta pro proud s nulovým elektrickým odporem (viz modrý drát v Obrázku 9). Pokud je v obvodu zkrat, tak veškerý elektrický proud teče místem zkratu, protože elektrický proud upřednostňuje cestu o nejnižším elektrickém odporu.
Obrázek 9. Modrý drát má nulový elektrický odpor a je zkratovaný. Veškerý elektrický proud I teče modrým drátem, místo aby tekl skrze rezistor R.
Obrázek 10 ukazuje, jak sepnutím vypínače S můžeme odvést veškerý elektrický proud z rezistoru R, start subscript, 2, end subscript. Když je vypínač S rozpojen (viz Obrázek 10A), tak elektrický proud I teče od kladné svorky zdroje k uzlu N. Vypínač je rozpojený, tak přes něj nemůže téci elektrický proud a všechen teče přes rezistor R, start subscript, 2, end subscript. Když se vypínač sepne (viz Obrázek 10B) vytvoří okolo rezistoru R, start subscript, 2, end subscript zkrat. Jakmile teď elektrický proud mine uzel N, tak vynechá rezistor R, start subscript, 2, end subscript a teče skrze vypínač.
Obrázek 10. Ve chvíli, kdy se vypínač přepne z rozpojeného (schéma A) do sepnutého (schéma B) stavu, dojde ke vyzkratování R, start subscript, 2, end subscript a elektrický proud I teče pouze přes vypínač.

Další zdroje

Další informace o elektrickém výkonu najdeš ve videu o výkonu rezistoru.
Na následujících cvičeních si můžeš ověřit, zda jsi vše správně pochopil(a):

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.