If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do gravimetrické analýzy: Vážková analýza

Úvod do vážkové analýzy těkavých látek a sraženin. Uveden konkrétní příklad s použitím základních chemických vzorců k určení čistoty směsi kovových hydrátů.

Co je gravimetrická analýza?

Gravimetrická analýza je skupina laboratorních technik, které se používají k určení hmotnosti nebo koncentrace látky pomocí měření změny hmotnosti. Chemikálie, jejichž množství se snažíme změřit, se také někdy nazývají analyty. Gravimetrickou analýzu můžeme použít k zodpovězení otázek jako například:
  • Jaká je koncentrace analytu v roztoku?
  • Jak čistý je vzorek? Vzorkem v tomto případě může být pevná látka nebo roztok.
Existují 2 běžné typy gravimetrické analýzy. Oba zahrnují změnu skupenství analytu, protože je nutné jeho oddělení od směsi. To vede ke změně hmotnosti. Můžete se setkat s tím, že se jedna nebo obě tyto metody nazývají gravimetrickou analýzou, ale také můžete narazit na níže uvedené názvy.
Obrázek z Alenky z pohádky "Alenka v říši divů" od Lewise Carrolla, kde Alenka drží láhev s nápisem "Vypij mě".
Obecně se nedoporučuje pít neznámé tekutiny! Možná Alenka mohla využít gravimetrické analýzy k určení toho, co je v lahvi. Jak by tedy mohla zjistit, zda nejsou přítomny rozpustné stříbrné soli? Obrázek Alenky z Wikimedia Commons, public domain
Vážková analýza těkavých látek zahrnuje oddělení jednotlivých složek směsi pomocí zahřívání nebo chemického rozkladu vzorku. Zahřívání nebo chemický rozklad oddělí těkavé látky, což vede ke změřitelné změně hmotnosti. V další části tohoto článku se podíváme na příklad vážkové analýzy těkavých látek zblízka!
Vážková analýza se srážecími reakcemi využívá srážecích reakcí k oddělení jedné nebo více složek roztoku. Tyto složky jsou vysráženy v podobě pevné látky. Dochází zde tedy ke změně skupenství, protože analyzovaná látka je na počátku ve fázi roztoku, a poté reaguje za vzniku pevné sraženiny. Pevnou látku pak od tekutých složek můžeme oddělit filtrací. Z hmotnosti sraženiny se pak dá vypočítat množství nebo koncentrace iontových sloučenin v roztoku.
V tomto článku se budeme zabývat příkladem využití vážkové analýzy se srážkovou reakcí v laboratorním prostředí. Také se podíváme na některé problémy, které se během vážkové analýzy mohou vyskytnout, a jak mohou ovlivnit výsledky.

Příklad: Stanovení čistoty směsi hydrátu kovu s využitím vážkové analýzy těkavých látek

Špatné zprávy! Právě nás náš neobratný laboratorní asistent Igor informoval, že nejspíš omylem kontaminoval láhev s hydrátem soli BaCl22H2O neznámým množstvím KCl. Abychom mohli BaCl22H2O vyčistit, tak 9,51g směsi hydrátu kovu zahřejeme, abychom ze vzorku odstranili vodu. Po zahřívání došlo k poklesu váhy vzorku na 9,14g.
Kolik procent hmotnosti BaCl22H2O je v původní směsi?
Vážková analýza představuje prosté stechiometrické výpočty s pár dalšími kroky. Nesmíme zapomínat, že k jakýmkoliv stechiometrickým výpočtům potřebujete koeficienty vyčíslené rovnice.
Nejprve se pojďme podívat na to, k čemu dochází při zahřívání vzorku. Dochází k odstraňování vody z BaCl22H2O za vytvoření bezvodého BaCl2(s) a vodní páry, H2O(g). Na konci zahřívání bychom měli mít směs bezvodého BaCl2(s) a KCl(s). V následujících výpočtech budeme vycházet z těchto předpokladů:
  • Hmotnost vzorku se snížila pouze vlivem vypařené H2O a nikoliv vlivem chemického rozkladu vzorku.
  • Veškerá voda pochází z dehydratace BaCl22H2O.
Poznámka: Nevíme nic o množství znečišťující látky KCl přítomné ve směsi. Může to být cokoliv mezi 0100%KCl! Asi to nicméně nebude 100%KCl, jelikož zahříváním došlo ke ztrátě vody.
Dehydratační reakci můžeme vyjádřit pomocí vyčíslené chemické rovnice:
BaCl22H2O(s)BaCl2(s)+2H2O(g)
Na základě výše uvedené rovnice předpokládáme, že vzniknou 2mol H2O(g) z každého 1mol BaCl22H2O. Tento stechiometrický vztah využijeme ve výpočtech pro převedení počtu molů vypařené vody na moly BaCl22H2O původního vzorku.
Pojďme se podívat na výpočet krok za krokem.

Krok 1: Vypočítej změnu v hmotnosti vzorku

Množství vody vypařené během zahřívání můžeme spočítat pomocí výpočtu změny hmotnosti vzorku.
Hmotnost H2O=Původní hmotnost vzorkuKonečná hmotnost vzorku=9,51g9,14g=0,37g H2O

Krok 2. Převeď hmotnost vypařené vody na molární množství

Abychom mohli převést množství vypařené vody na množství BaCl22H2O s použitím molárního poměru, tak nejprve musíme hmotnost vypařené vody převést na moly. Tento převod můžeme můžeme provést pomocí molární hmotnosti vody 18,02g/mol.
Hmotnost vody=0,37g H2O1mol H2O18,02g H2O=2,05102mol H2O

Krok 3. Převeď molární množství vody na molární množství BaCl22H2O

Molární množství vody můžeme převést na molární množství BaCl22H2O pomocí molárního poměru z vyčíslené reakce.
molární množství BaCl22H2O=2,05102mol H2O1mol BaCl22H2O2mol H2O=1,03102mol BaCl22H2O

Krok 4. Převeď molární množství BaCl22H2O na hmotnost v gramech

Jelikož chceme zjistit hmotnostní procenta BaCl22H2O, potřebujeme znát hmotnost BaCl22H2O v původním vzorku. Molární množství BaCl22H2O můžeme převést na hmotnost v gramech pomocí molární hmotnosti BaCl22H2O.
Hmotnost BaCl22H2O=1,03102mol BaCl22H2O244,47g BaCl22H2O1mol BaCl22H2O=2,51g BaCl22H2O

Krok 5. Vypočítej hmotnostní procenta BaCl22H2O v původním vzorku

Hmotnostní procenta se dají vypočítat pomocí poměru hmotností z Kroku 4 a hmotnosti původního vzorku.
Hmotnostní % BaCl22H2O=2,51gBaCl22H2O9,51gsměsi100%=26,4%BaCl22H2O       (Za to tedy Igorovi moc nepoděkujeme!)
Zkratka: Také můžeme zkombinovat kroky 24 do jednoho výpočtu (ale upozorňuji, že je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jednotkám). Abychom převedli hmotnost H2O na hmotnost BaCl22H2O (pro úsporu místa ho budu ve výpočtech nazývat "hydrátem"), můžeme použít následující výraz:
Hmotnost hydrátu = 0,37g H2O  1mol H2O18,02g H2O  1mol hydrátu2mol H2O  244,47g hydrátu1mol hydrátu = 2,51g hydrátu                                                 Krok 2:                               Krok 3:                      Krok 4:
                                         nalezení mol H2O                    využití molárního poměru       nalezení g BaCl22H2O                                  

Potenciální zdroje chyb

Hurá, právě jsme úspěšně použili vážkovou analýzu k výpočtu čistoty směsi! Nicméně v laboratoři se věci často nedaří takhle snadno. Mohou nastat například následující problémy:
  • Stechiometrické chyby jako například nevyčíslení rovnice pro dehydrataci  BaCl22H2O
  • Laboratorní chyby jako nedostatek času na vypaření veškeré vody nebo nezjištění váhy laboratorního skla.
Co se ve výše uvedených situacích stane s výsledkem?
Situace 1: Zapomeneme vyčíslit rovnici
V této situaci bychom použili špatný molární poměr ve výpočtu v Kroku 3. Namísto použití správného poměru 1mol BaCl22H2O2moly H2O, bychom použili poměr 1mol BaCl22H2O1mol H2O. To by vedlo k dvojnásobně většímu molárnímu množství hydrátu z Kroku 3, což by také zdvojnásobilo celková hmotnostní procenta BaCl22H2O. Nakonec bychom došli k závěru, že vzorek má mnohem vyšší čistotu než ve skutečnosti!
Kontrola pochopení: Jakou hmotnost hydrátu bychom vypočítali v Situaci 1?
A jaké poučení z toho plyne? Vždy si dvakrát zkontroluj, že máš všechny rovnice správně vyčísleny!
Situace 2: Neměli jsme dost času a nepočkali, až se vypaří všechna voda
Hodinové sklo s bílým bezvodým síranem měďnatým a hydratovaným síranem měďnatým, který se zdá být jako kus modré oblohy uprostřed bílého prášku poté, co byla přidána voda.
V některých případech se liší barva hydrátu a bezvodé sloučeniny. Například bezvodý síran měďnatý (II) je bílá pevná látka, která se po hydrataci změní na světle modrou. V některých případech můžete pro monitorování průběhu dehydratace použít změnu barvy obdobně jako změnu hmotnosti. Obrázek od Benjah-bmm27 na Wikimedia Commons, Veřejná doména
V druhém případě došlo k nedostatečné dehydrataci vzorku. K tomu, bohužel, může dojít z mnoha důvodů. Například nemusíme mít dost času, teplota může být příliš nízká a nebo jsme prostě nedopatřením vzorek odebrali od zdroje tepla příliš brzy. Jak se to projeví na našich výpočtech?
V této situaci bude rozdíl mezi hmotností vypočítanou v Kroku 1 nižší než by měl být, takže budeme mít i odpovídajícím způsobem nižší molární množství v Kroku 2. To bude mít za následek výpočet nižších hmotnostních procent BaCl22H2O v porovnání se vzorkem, který byl plně dehydratován. V konečném důsledku bychom došli k čistotě vzorku nižší než ve skutečnosti.
Chemici se většinou situaci 2 snaží vyhnout sušením do konstantní hmotnosti. To znamená monitorováním změny hmotnosti během sušení až do té doby, než přestane docházet k jakýmkoliv změnám (což také závisí na přesnosti vaší laboratorní váhy). Když začnete poprvé vzorek zahřívat, tak se dá očekávat, že s vypařením vody dojde k výraznému poklesu váhy. Během zahřívání se změna v hmotnosti bude snižovat, protože ve vzorku bude zbývat méně vody k vypaření. V určitém bodě už ve vzorku nebude přítomno dostatečné množství vody, aby došlo k výrazné změně váhy, a tak bude naměřená hmotnost při opakovaném měření přibližně neměnná. V tomto bodě se dá předpokládat, že je vzorek suchý!
Laboratorní tip: Plocha povrchu hraje při odstraňování těkavých látek ze vzorku vždy důležitou roli. Větší plocha zvyšuje rychlost vypařování. Plochu povrchu můžete zvýšit rozetřením vzorku na co nejtenčí vrstvu na zahřívaném povrchu nebo rozlámáním větších kousků pevné látky na menší, neboť vlhkost může být uvnitř těchto kousků uvězněná.

Shrnutí

Vážková analýza je skupinou laboratorních technik, která využívá změny v hmotnosti k výpočtu množství nebo koncentrace analytu. Jedním z typů vážkové analýzy je vážková analýza těkavých látek, která měří změnu hmotnosti po odstranění těkavých složek. Příkladem vážkové analýzy těkavých složek je využití změny hmotnosti po zahřívání k výpočtu množství nebo čistoty hydrátu kovu. Praktické tipy pro laboratorní práci a výpočty při vážkové analýze jsou:
  • Zkontroluj si stechiometrické koeficienty a ujisti se, že jsou rovnice vyčíslené.
  • Při odstraňování těkavých látek ze vzorku se vždy ujisti, že jsi vzorek vysušil na konstantní hmotnost.
  • Vždy vytáruj váhu s laboratorním nádobím!
Pokud se chceš o běžných typech gravimetrické analýzy dozvědět více, tak si přečti tento článek o gravimetrii se srážecími reakcemi.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.