Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Matematika

Výrazy

V tomto kurzu si vysvětlíme, co to jsou výrazy. Stejně jako lze počítat s čísly můžeme také počítat s výrazy, a proto si také ukážeme, jak se výrazy sčítají, odečítají, násobí nebo dělí.

Funkce

V rámci tohoto kurzu si projdeme základní nástroje spojené s funkcemi. Po jeho absolvování budeme umět určovat základní vlastnosti funkcí, pojmenovávat a zakreslovat do grafu základní druhy funkcí (lineární, kvadratické, exponenciální a logaritmické). Na tento kurz budeme v budoucnu navazovat pokročilým kurzem zaměřeným na funkce.

Komplexní čísla

V této kapitole si nejdříve představíme komplexní čísla, tedy z jakých částí se skládají a co je to imaginární jednotka. Poté se naučíme s nimi počítat a zjistíme, že existují dva tvary - algebraický a goniometrický. Na závěr si ukážeme, jakým způsobem lze všechny tyto znalosti aplikovat na úlohy, které jsme dříve vyřešit neuměli, jako je například kvadratická rovnice se záporným diskriminantem.

Posloupnosti a konečné řady

V této kapitole si vysvětlíme posloupnosti, čím se vyznačují speciální posloupnosti aritmetická a geometrická, jakým způsobem je zadávat a počítat n-té členy a vše procvičíme na příkladech i slovních úlohách.

1. třída

Kurz matematiky pro prvňáčky je postupně provede počítáním až do 20, nechá je prozkoumat sčítání a odčítání a seznámí je se základními geometrickými útvary, pojmy délka a velikost.

2. třída

Kurz matematiky pro 2. třídu ZŠ. Druháci se pustí do práce s desítkami a naučí se odečítat a sčítat do 100. Pochopí, jak funguje násobení a dělení na jednoduchých příkladech. V geometrii rozlišují rovinné a útvary a jejich vlastnosti, a jejich pomocí je uvedeno téma zlomků. Vyzkouší si měření, porovnávání a odhadování délky i určování času na hodinách.

3. třída

Ve třetí třídě se děti obvykle učí počítat až do tisíce. Sčítat, odčítat, násobit a dělit. V geometrii se rozlišují řadu vlastností geometrických útvarů, přímky, polopřímky a úsečky. Měří délku, porovnávají velikost.

4. třída

Čtvrťáci se v tomto kurzu učí sčítat a odčítat, násobit a dělit nad 1000, seznámí se s jednoduchými zlomky a jejich zápisem. Dále se naučí zaokrouhlovat celá čísla, poznávat kolmice a rovnoběžky, určovat obsah obdélníku a rozpoznávat osovou souměrnost v rovině.

5. třída

Páťáci se v kurzu učí písemně násobit a dělit, porovnávat zlomky se stejným jmenovatelem nebo čitatelem, věnují se pořadí a vlastnostem matematických operací, naučí se počítat s desetinnými čísly, počítají obvod mnohoúhleníků, měří a konstruují úhly.

6. třída

V kurzu matematiky pro 6. třídu se žáci naučí pracovat s desetinnými čísly, rozpoznávat dělitele a násobky, různé typy úhlů, trojúhelníky, osovou souměrnost a počítání objemu a povrchu těles.

7. třída

V kurzu matematiky pro 7. třídu se žáci naučí pracovat se zlomky, poměry, naučí se přímou a nepřímou úměrnost, procenta, pokročí v práci s geometrickými útvary a tělesy, budou počítat obvod a obsah geometrických útvarů a zabývat se shodností a podobností.

8. třída

Matematika 8. třída - počítání s mocninami a odmocninami, Pythagorova věta, řešení lineárních rovnic a nerovnic, výrazy a operace s nimi, obsah a obvod kruhu

9. třída

Na tomto kurzu matematiky pro 9. třídu nyní usilovně pracujeme - přibudou videa a cvičení na lomené výrazy, absolutní hodnotu a další

Hurá do 2. třídy!

Připrav se na 2. třídu: zopakuj si sčítání a odčítání s malými čísly a to včetně slovních úloh, připomeň si názva geometrických útvarů.

Hurá do 3. třídy!

Osvěžit si znalosti a dovednosti, které ve 3. třídě využiješ, se hodí. Pusť se do toho už v srpnu nebo se začátkem školního roku.

Hurá do 6. třídy!

Příprav se na vstup do 6. třídy, nebo prvního ročníku gymnázia tím, že si zopakuješ násobení a dělení vícemístních čísel, lehčí sčítání a odčítání zlomků, pořadí početních operací, sdružování a roznásobování, desetinná čísla, úhly a obvody geometrických útvarů.

Integrální počet

Kurz zabývající se základy integrálů (o co se vlastně jedná a jak lze základní integrály počítat) v rozsahu učiva SŠ.

Přijímačky na SŠ (čtyřleté obory)

Tento kurz obsahuje podpůrné materiály k přípravě na jednotné přijímačky na čtyřleté obory středních škol. Kurz nepokrývá veškerý testovaný obsah a je tak vhodné přípravu doplnit oficiálními materiály.