If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Historie abecedy

Původ písmen Tvůrce: Brit Cruise.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Obvykle si představujeme informaci jako zprávu, uloženou nebo předanou pomocí nějakého média. Kresba obsahuje zprávu zaznamenanou spojitým obrazcem, který může nabývat nekonečně mnoha forem. Kresba umožňuje svobodné vyjadřování. Ve chvíli, kdy lidé začali rozvíjet systémy písma, museli rozdělit svět do konečného množství jednotek, které pak vyjádřili pomocí symbolů. Každý písemný systém vykazuje tyto společné znaky. Zprávy se vytvářejí kombinováním symbolů do specifických vzorců. Nyní se vraťme do roku 3 000 před n. l. a podívejme se na dvě stará písma. Ve starém Egyptě existovaly hieroglyfy, kterými komunikovali kněží a které se používaly pro věci vlády, finanční, magické a náboženské. Používala je skupina osob známá jako 'písaři.' Písmo však bylo obyčejným lidem obvykle nesrozumitelné. Symboly se daly rozdělit do dvou skupin: 'značky pro slova', které představovaly jednu smysluplnou myšlenku, záda - jablko a 'značky pro zvuky.' Tyto symboly představovaly kousky zvuků. [LIDÉ VYSLOVUJÍCÍ JEDNOSLABIČNÉ ZVUKY] Celkem se používalo na 1 500 symbolů. Z celkového počtu těchto symbolů měly značky pro zvuky mnohem menší podíl, než značky pro slova. Celkem bylo 140 značek pro zvuky. A z nich pouze 33 představovalo zřetelné souhlásky, což je nicotný podíl z celkového počtu používaných symbolů. V té době se značky ukládaly zejména v kameni. Což bylo vhodné pro nápisy, které měly dlouho vydržet a vlastně tak posílat vzkazy do budoucnosti. Mobilita není až tak důležitá, pokud komunikujete pomocí nápisů v kameni. Během času se však objevil nový prostředek k ukládání symbolů. Každý rok přináší záplavy na řece Nil nánosy bahna, které pak zajišťují velmi úrodnou půdu. A 'papyrus' byla jedna z plodin, které se zde pěstovaly. Dal se nařezat na plátky, které se namáčely a skládaly dohromady. Nakonec se pevně stlačily a cukr obsažený v papyru pak proužky slepil. Po několik dnech papyrus vyschl a utvořil velmi lehkou tabulku. To byl prostředek ideální pro posílání zpráv na velké vzdálenosti, na rozdíl od pevné skály s důrazem na věčnost. K tomuto posunu k levným přenosným prostředkům pro zápis symbolů došlo ve stejné době, kdy se písmo začalo rošiřovat do rukou stále většího množství lidí, a pro nová použití. Jak lidé začali více využívat papyrus pro psaní, symboly se vyvíjely do systému umožňujícímu rychlé psaní. Šlo o rukopisné písmo nazývané 'hieratické.' Toto je příklad nejstaršího nalezeného dokumentu z oblasti chirurgie. Byl zapsán hieratickým písmem okolo roku 1 600 před n. l. Tyto symboly mají základ v písmu hieroglyfickém, ale obrázky jsou jednodušší, aby se urychlilo psaní--šlo o jakýsi prastarý těsnopis. Také počet užívaných symbolů se začal zmenšovat až k 700. Myšlenky tak útěkem od těžkého kamene získaly na lehkosti a grácii. Čím více se psalo rukou tím více se sekularizovalo: písmo, myšlenky i činnosti. To vedlo k novému písmu, které se nazývá 'démotické.' Je z období okolo roku 650 před n.l. Používalo se právě kvůli rychlosti zápisu. Tento text je známý jako svatební smlouva. Je to jeden z nejstarších známých příkladů démotického písma. Jak by se dalo očekávat, znovu došlo k dramatickému zmenšení celkového počtu symbolů tohoto nového písemného systému. Používalo se asi 10 procent celkového počtu dříve užívaných symbolů. To bylo způsobeno častějším užitím 'fonetických' symbolů, neboli znaků pro zvuky, [OSOBY VYSLOVUJÍ ZVUKOVÉ ZNAKY] než znaků pro slova nebo znaků pro významy. Toto další zjednodušení znamenalo, že se děti mohly naučit psát v mladším věku. K obdobnému vývoji došlo ještě v dalších kulturách. Nyní jsme zpět ve 3. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii. Tam se používalo 'klínové písmo.' Nejdříve pro finančnictví, protože umožňovalo sledovat dluhy a nadvýrobu komodit ještě před tím, než byly vynalezeny mince. Tento dokument například poskytuje výčet zvířecích kůží, které komusi patřily. Tento typ písma se hodil ještě k dalším věcem. Tato tabulka například obsahuje recept na chléb a pivo. A tato další tabulka obsahuje právní dokument. Původně používali klínové písmo Sumeřané. Celkem více než 2 000 používaných znaků se také dalo rozdělit na značky pro slova a značky pro zvuky. Akkadština pomalu nahradila sumerštinu jako mluvený jazyk. Toto je nejstarší známý slovník - z roku 2 300 před n. l. Obsahuje seznamy slov v sumerštině a akkadštině. Byl nalezena na území nynější Sýrie. Když Akkadiané adaptovali klínové písmo pro svůj jazyk, zmenšili počet symbolů na 600. A udělali to stejně jako před tím. Používali více značek pro zvuky. Je zřejmé, že jak hieroglyfy, tak klínové písmo používalo již jen několik stovek zvukových symbolů ve svých vyvinutějších formách. Čím méně se písmo používalo pouze pro formální účely a čím více se rozšiřovalo mezi lidmi, bylo vše připraveno pro nový vynález úplně nového písemného systému. Tento velký vynález v historii písma se datuje do roku 1 700 před n.l. Tyto sinajské nápisy byly nalezeny na Sinajském poloostrově asi šest metrů od sebe. Jsou důležité, protože každý obrázek obsahuje zvuk souhlásky a žádná značka neznamená celé slovo. Pokud bychom je přečetli správně znaky by vytvořily slova ve starém semitském jazyce. Přestože nápisy nejsou dosud plně rozluštěny, zdá se, že zpráva obsahuje informaci ve formě 'jméno, titul a modlitba.' Dvě slova, která se podařilo rozluštit, jsou 'náčelník' a 'bůh.' Tento zdánlivě nevýznamný příklad byl však součástí revoluce písma, které nyní spojovalo už výhradně jen značky pro zvuky. [DĚVČE VYSLOVUJE JEDNO- A DVOUSLABIČNÁ SLOVA] Okolo roku 1 000 před n.l. se dostáváme k fénické abecedě, která se objevila u Středozemního moře a kterou používali Féničané, národ námořníků a obchodníků. Fénické písmo bylo založené právě na principu, že jedna značka představuje jednu souhlásku. Používalo se pro zápis severního semitského jazyka a obsahovalo pouze 22 symbolů. Symboly, které představovaly tyto zvuky, byly často vypůjčeny z hieroglyfických obrázků, takže jméno písmene začínalo zvukem, které představovalo. Například zvuk 'mem', který znamenal 'voda', se stal písmenem, který nyní známe jako 'M.' 'Alf' znamenal dobytče, a stal se písmenem, které známe jako 'A.' Tajná zbraň této nové abecedy, o které její vynálezci nevěděli, byla v tom, že ke svému fungování vůbec nepotřebovala semitskou řeč. [LIDÉ VYSLOVUJÍ JEDNOSLABIČNÉ ZVUKY] S moderními úpravami se tato zázračná písmenka dala použít v různých mluvách Evropy, Indie a jihovýchodní Asie, Šířila gramotnost po celém světě. Byla zdroje řecké a později římské abecedy - latinky - tak, jak ji známe dnes. Myšlenka abecedy je nesmírně užitečná pro přenášení a uchovávání informací. Je zřejmé, že nezáleží na tom, které symboly se použijí, nebo jak se vyberou, nebo dokonce ve kterém jsou jazyce. Informace je pouze výběr ze skupiny možných symbolů. Jak čas plynul, hledaly se rychlejší a výkonnější způsoby, jak přenášet informaci na stále větší vzdálenosti. A když se snažíme dosáhnout toho pomocí nových médií cestujících rychleji, než člověk nebo zvíře, narazíme na nový technický problém. Haló? Haló!